COMMITTEE

Home / Committee
 • Dr. Bharat Chaudhari, MIT-WPU
 • Dr. Anil Hiwale, MIT-WPU
 • Dr. Krishna Warhade, MIT-WPU
 • Dr. Rajeshree Khande
 • Dr. Anuradha Kanade
 • Dr. Barnali Goswami
 • Dr. Hemant Kulkarni
 • Dr. Mangesh Bedekar
 • Dr. Vrushali Kulkarni
 • Dr. B.M. Patil
 • Dr. Rashmi Phalnikar
 • Dr. Himangi Pande
 • Dr. Sharmishtha Desai
 • Dr. Sumedha Sirsikar
 • Dr. Shankar Mali